voorbeeldbrief artikel 5.b

Algemene informatie over vrijstelling van schoolplicht wegens richtingbezwaren staat op www.thuisonderwijs.nl/juridisch/ > Richtingbezwaar

De eerste stap voor vrijstelling is het indienen van de kennisgeving van richtingbedenkingen aan je woongemeente. Dat kun je doen met behulp van deze voorbeeldbrief, met een kennisgeving van beroep op artikel 5.b Leerplichtwet.

Vul de gegevens tussen de blokhaken in en haal weg wat voor je kind niet van toepassing is.


[naam ouder/namen ouders]
[adres]
[postcode] [woonplaats]

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente [gemeente]
t.a.v. de leerplichtambtenaar
[adres gemeente]

Onderwerp: beroep op vrijstelling van schoolinschrijving

[woonplaats], [datum]

Geacht college,

[Ik ben de ouder/Wij zijn de ouders] van [volledige naam kind], geboren op [geboortedatum]. [Voornaam kind] heeft BSN [burgerservicenummer], is van het [mannelijke/vrouwelijke] geslacht en woont [aan het bovengenoemde adres/aan: [adres] te [postcode] [plaats]].

[Ik geef/Wij geven] hierbij kennis dat wij voor [naam kind] en op grond van artikel 5 sub b van de Leerplichtwet voor het [komende schooljaar/ restant van het huidige schooljaar] aanspraak maken op vrijstelling van de verplichting tot inschrijving van [voornaam kind] als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling.

[Ik verklaar/Wij verklaren] dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van onze woning gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop [voornaam kind] geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen bestaan.

Voor [voornaam kind] is [al/niet] eerder een beroep op vrijstelling gedaan.

[Ik ben mij/Wij zijn ons] ervan bewust dat ons kind natuurlijk toch goed onderwijs moet krijgen. [Ik heb/Wij hebben] dan ook maatregelen getroffen om daarin te voorzien.

Hoogachtend,

[naam en handtekening ouders(s)]

Vaak vraagt de gemeente na indiening van het 5.b-beroep om een toelichting van de richtingbezwaren. Zo’n toelichting vereist maatwerk. Als je daarbij hulp kunt gebruiken, dan kun je daarvoor een aanvraag indienen.