Thuisonderwijsgezin stapt naar Europees Hof – persbericht NVvTO

Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs

Postbus 761, NL-1180 AT Amstelveen

telefoon 020-6404690 (21 tot 22 uur), fax: 0320-258098

internet: www.nvvto.nl, e-mail: nvvto-commpolitiek@yahoogroups.com

postgiro 6113905

Amstelveen,

9 februari 2004

Persbericht

Thuisonderwijsgezin stapt naar Europees Hof

Op dinsdag 3 februari 2004 verwierp de Hoge Raad een cassatieverzoek van een gezin, dat thuisonderwijs geeft en deel uitmaakt van onze vereniging. Zij beriepen zich op artikel 5, aanhef en onder b, van de Leerplichtwet 1969, dat vrijstelling van schoolinschrijving mogelijk maakt op grond van ‘overwegende bedenkingen’ tegen de richting van alle scholen in de omgeving.

Met de stap naar het Europese Hof te Straatsburg wil dit gezin getoetst zien of de Leerplichtwet niet strijdig is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Leerplichtwet schrijft namelijk schoolplicht voor, en de toelichting van artikel 5 geeft de rechter opdracht om vooraf aan te nemen dat er zonder schoolgang in het geheel geen sprake is van onderwijs. Dit kan volgens ons leiden tot vooringenomenheid van rechters, en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens verbiedt een dergelijke vooringenomenheid uitdrukkelijk.

Ook legt de welhaast absolute schoolplicht van Nederland beperkingen op aan het recht op vrije beweging van kinderen, aan de integriteit van het gezin en aan het recht van ouders om hun kinderen conform hun levensbeschouwing op te voeden. Die beperkingen zijn volgens ons niet meer redelijk of doordacht te noemen in het licht van de goede effectiviteit van thuisonderwijs, zoals gebleken uit onderzoek in de VS, Canada, Engeland, Australië, Noorwegen en Zuid-Afrika. Zowel de leerprestaties als de sociale ontwikkeling blijken daar goed tot uitstekend te zijn.

Thuisonderwijs betekent dat kinderen niet naar school gaan maar door ouders in hun leren worden begeleid. Die begeleiding kan op een schoolsessie lijken maar kan evengoed informeel te werk gaan, dat hangt af van de voorkeur van ouders en hun kinderen. Onze vereniging vindt dat ouders in Nederland de vrijheid moeten krijgen om tussen schoolgang en thuisonderwijs te kiezen en om dat naar keuze in te kunnen richten. De vrijheid voor thuisonderwijs bestaat al in twaalf van de huidige vijftien EU-lidstaten maar nog niet in Nederland.

Zie voor achtergrondinformatie o.a. onze website www.nvvto.nl .

Dit bericht is opgesteld door Drs. P.J. van Zuidam. Deze is voor een toelichting te bereiken op 0320-257778, per fax op 0320-258098 en per e-mail op thuisonderwijs@xs4all.nl .

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.