EEN ONGEHOORDE KEUZE: HUISONDERWIJS ALS ALTERNATIEF NAAST SCHOOLONDERWIJS

1996

INHOUDSOPGAVE


INHOUDSOPGAVE 2
SAMENVATTING
INLEIDING

1 WAAROM KIEZEN OUDERS VOOR HUISONDERWIJS?
1.1 INLEIDING
1.2 KRITIEK OP HET ONDERWIJS IN SCHOLEN
1.2.1 Ontevredenheid over de school als leef- en leeromgeving
1.2.2 Verzet tegen de identiteit en doeleinden van scholen
1.2.3 Ontevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs
1.3 DE INTRINSIEKE WAARDE VAN HUISONDERWIJS
1.3.1 De thuissituatie is een natuurlijke plek en uitvalbasis om te leven en te leren
1.3.2 Het onderwijs kan flexibel ingericht worden en afgestemd worden op de behoeften van de kinderen
1.3.3 Huisonderwijs is voor de ouders een verrijkende ervaring en versterkt het gezinsleven
1.4 LEVENSBESCHOUWELIIKE EN ONDERWIJSKUNDIGE RICHTINGEN

2 RESULTATEN VAN HUISONDERWIJS
2.1 INLEIDING
2.2 RESULTATEN VAN HUISONDERWIJS
2.2.1 Leerprestaties
2.2.2 Sociaal-emotionele ontwikkeling
2.2.3 "Their chosen aims"
2.3 ACHTERGRONDVARIABELEN
2.3.1 Het opleidingsniveau van de ouders
2.3.2 Inkomen van de ouders
2.3.3 Onderwijsbevoegdheid
2.3.4 Gezinssamenstelling
2.3.5 Geloofsovertuiging
2.3.6 Conclusie
2.4 KANTTEKENINGEN

3 HUISONDERWIJS IN DE PRAKTIJK
3.1 INLEIDING
3.2 DE INRICHTING VAN HUISONDERWIJS
3.2.1 De rollen van de ouders
3.2.2 Verschillende vormen van discipline
3.2.3 Leerplan
3.2.4 Tijd
3.2.5 Hulpmiddelen
3.2.6 Evaluatie, diagnostisering, remediŽring
3.2.7 Een verklaring voor het succes

4 DE INBEDDING VAN HUISONDERWIJS
4.1 NLEIDING
4.2 DE OVERHEID
4.2.1 Verenigde Staten
4.2.2 Engeland
4.3 ONDERSTEUNING
4.3.1 Verenigde Staten
4.3.2 Engeland
4.4 DE RELATIE MET SCHOLEN

5 HUISONDERWIJS EN DE WET
5.1 INLEIDING
5.2 DE PLAATS VAN HUISONDERWIJS IN DE ONDERWIJSWETGEVING
5.3 MOGELIJKHEDEN TOT VRIJSTELLING VAN DE LEERPLICHT
5.3.1 Wat is leerplicht?
5.3.2 Vrijstelling van de verplichting tot inschrijving
5.3.3 Artikel 15
5.3.4 Conclusie
5.4 HUISONDERWIJS BINNEN SCHOOLONDERWIJS
5.4.1 Wat is een school?
5.4.2 oprichting van een uit de openbare kassen bekostigde bijzondere schaal
5.4.3 Huisonderwijs ondergebracht bij een bestaande basisschool
5.4.4 Oprichting van een niet-bekostigde school
5.4.5 Aanwijzing als onderwijsinstelling door de minister
5.4.6 Conclusie
5.5 HUISONDERWIJS EN EUROPEES RECHT

6 HET DRAAGVLAIK VOOR HUISONDERWIJS IN NEDERLAND
6.1 INLEIDING
6.2 UITGANGSPUNTEN VAN HET NEDERLANDSE ONDERWIJSBELEID. MET NAME TEN AANZIEN VAN LEERPLICHT
6.2.1 Leerplicht is nodig
6.2.2 Leerplicht en schoolplicht zijn identiek
6.2.3 Verantwoordelijkheid voor de voortgang van het leerproces
6.2.4 Zo maximaal mogelijke aanwezigheid
6.2.5 Startkwalificatie
6.2.6 Preventie
6.2.7 Michiel de Ruyter
6.3 REACTIES VAN POLITIEKE PARTIJEN
6.3.1 CDA
6.3.2 D'66
6.3.3 PVDA
6.3.4 VVD
6.4 REACTIES VAN PEDAGOGISCHE STUDIECENTRA
6.4.1 APS
6.4.2 CPS
6.5 COMMENTAAR 51
6.5.1 Redenen om te kiezen voor huisonderwijs
6.5.2 De leerprestaties
6.5.3 Persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke toerusting
6.5.4 Toezicht
6.5.5 Verantwoordelijkheid
6.5.6 Kip of ei
6.6 BETEKENIS VAN DE ERVARINGEN MET HUISONDERWIIS VOOR HET SCHOOLONDERWIIS
6.6.1 Ouders betrekken bij het onderwijs en de opvoeding van hun kinderen
6.6.2 Maatwerk leveren in het leeraanbod aan kinderen
6.6.3 Kinderen ervaring laten opdoen met verschillende vormen van discipline
6.6.4 Gebruikzaken van een groot aantal hulpmiddelen, mensen en lokaties

7 CONCLUSIES

BIJLAGE 1. LITERATUUR
BIJLAGE 2. GERAADPLEEGDE INSTANTIES
ENGLISH SUMMARY


- terug naar index scriptie -

- terug naar begin thuisonderwijs.net -