Leerplichtwet artikel 5 onder c

Update januari 2010: Op dit moment gaan officieren Leerplicht landelijk standaard over op vervolging om (meer) duidelijkheid te krijgen over de toepassing van dit wetsartikel. We raden daarom voorlopig aan om alleen art. 5 onder c te gebruiken in combinatie met aanspraak op vrijstelling op grond van bijv. richtingbedenkingen.

Er zijn meerdere manieren voor vrijstelling van schoolplicht voor kinderen, die wel in staat zouden zijn een school te bezoeken.

Een bekende is op basis van richtingbedenkingen, volgens artikel 5 onder b van de Leerplichtwet. Informatie daarover vindt u op www.thuisonderwijs.nl.

Een andere is via inschrijving aan een buitenlandse school voor afstandsonderwijs, op grond van artikel 5 onder c van de Leerplichtwet.

Hieronder vindt u hiervoor voorbeeldbrieven met toelichting.

Artikel 5 onder c wordt meest gebruikt voor kinderen die in Nederland wonen maar in het buitenland naar school gaan. Er zijn buitenlandse scholen die afstandsonderwijs aanbieden aan kinderen in Nederland. Volgens een rechtszaak in 2008 kan buitenlands afstandsonderwijs ook tot vrijstelling leiden.

Bijgaand vindt u een pdf-bestand met deze Lelystadse uitspraak, waaruit blijkt dat zo’n beroep op artikel 5 onder c Leerplichtwet is geaccepteerd op grond van inschrijving aan de Clonlara School in de Verenigde Staten.

Aanpak, tarieven en dergelijke van die school vindt u op www.clonlara.org. Deze school heeft twee afdelingen, een dagschool en een afdeling voor afstandsonderwijs. Deze school neemt de eindverantwoordelijkheid op zich voor het onderwijs dat het kind krijgt. Strikt juridisch gesproken is er dan geen sprake van thuisonderwijs maar van schoolonderwijs thuis. In het kader van die eindverantwoordelijkheid en van haar pedagogische visie kan de school dan bepalen dat het ‘geregeld schoolbezoek’ voor het kind tot afstandsonderwijs beperkt mag blijven.

Voorbeeldbrieven

Een brief als onderstaande naar de gemeente behoort te voldoen als kennisgeving, afgezien van de schoolverklaring. Die moet u in kopie meesturen, of nasturen zodra u die krijgt.

———————

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente [gemeente] [adres]

Onderwerp: vrijstellingsberoep art. 5 sub c Lpw voor schooljaar [20xx-20xx] [plaatsnaam, datum]

Geachte dames en heren,

Wij zijn de ouders van [naam kind, geboortedatum].

Hierbij geven wij kennis dat wij voor [naam kind] en op grond van artikel 5 sub c van de Leerplichtwet aanspraak maken op vrijstelling van de verplichting tot inschrijving van [voornaam kind] als leerling van een school onderscheidenlijk een instelling.

Wij verklaren dat wij [naam kind] voor voor bovengenoemd schooljaar
inschrijven aan de [naam buitenlandse school], gevestigd in [plaats, evt. staat, land].

De door artikel 9 van de Leerplichtwet vereiste inschrijvingsverklaring van de school sturen wij u toe, zodra deze beschikbaar is.

Hoogachtend,
[namen en handtekeningen ouders] [adres ouders]

——————–

U dient deze kennisgeving elk jaar opnieuw in te dienen vóór 1 juli, zolang als u van deze vrijstellingsoptie gebruik maakt.

Toelichten waarom u deze beslissing zo maakt is niet nodig en zelfs niet
aan te bevelen i.v.m. de privacy van het betrokken kind.

Bovenstaande brief aan B en W kunt u in tweevoud uitprinten, ondertekenen en daarmee overdags naar het gemeentehuis (of in bijv. Amsterdam het stadsdeelkantoor). Bied beide exemplaren aan bij de receptie en vraag deze te stempelen voor ontvangst.
Neem dan één exemplaar weer mee, dat is uw ontvangstbewijs.

Een kopie van dat ontvangstbewijs kunt u voegen bij het verzoek om uitschrijving dat u naar de oude school stuurt.

Dat briefje kan eruit zien als dit:

——————–

Aan [naam oude school] [adres] t.a.v. de directeur

Onderwerp: Uitschrijving wegens inschrijving aan buitenlandse school

[plaatsnaam, datum]

Geachte directeur,

Wij zijn de ouders van [naam kind, geboortedatum].

Hierbij verzoeken wij om uitschrijving van [naam kind] uit uw school per 31 juli aanstaande.

De grond voor deze uitschrijving is dat wij [naam kind] hem inschrijven aan een buitenlandse school. Wij hebben hiervoor een beroep op artikel 5 onder c van de Leerplichtwet ingediend. Een kopie van de kennisgeving aan onze woongemeente is bij deze brief gevoegd.

De door artikel 9 van de Leerplichtwet vereiste inschrijvingsverklaring van de buitenlandse school sturen wij u toe, zodra wij deze hebben ontvangen.

Hoogachtend,
[namen en handtekeningen ouders] [adres ouders]

——————–

De oude school en de lpa moeten dus ook de inschrijvingsverklaring van de nieuwe school nagestuurd krijgen. Het is van belang om de kennisgeving aan B en W van uw gemeente vóór 1 juli te sturen.
Eventueel stuurt u de nieuwe inschrijvingsverklaring later op.

Mocht een leerplichtambtenaar met vragen reageren, dan kunt u natuurlijk ook het vonnis rond art. 5 sub c, mét de bijlagen opsturen. De vonnismotivatie is alleen goed te volgen met de in het bestand bijvoegde pleitnota.
Verder kan deze juridische toelichting over vrijstelling bij buitenlands afstandsonderwijs informeren bij vragen rond de fysieke aanwezigheid op de buitenlandse instelling.

Voor meer informatie:
tel 0320-257778
bgg 06-50570999

Laatst bijgewerkt: 30 september 2009